Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacy verklaring Gastouder Laura

 

Gastouder Laura hecht veel waarde aan de privacy van de vraagouders en de kinderen. In deze Privacyverklaring leest u hoe ik omga met persoonsgegevens.

Wanneer u als vraagouder met mij een overeenkomst aangaat met betrekking tot kinderopvang, vraag ik u om persoonsgegevens.
Ik gebruik de door u verstrekte gegevens:

 • Voor het tot stand komen van een overeenkomst

 • Om u op de hoogte te houden van de opvang

 • Om het betreffende kind de beste zorg te kunnen bieden

 • Om uw opdracht naar behoren uit te voeren


Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.
Behoudens het gebruik als hiervoor genoemd, verstrek ik geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is.

De gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

 • Het aangesloten gastouderbureau, zij verzorgen de facturering.
 • De GGD, de opvang wordt gecontroleerd door de GGD. Deze controleert de opvang op
  bijvoorbeeld het kind aantal. De GGD kan hierbij om de gegevens van het kind vragen,
  (naam, geboortedatum).
 • Boekhouder. Om mijn boekhouding te kunnen doen, moet de boekhouder een aantal gegevens inzien die betrekking hebben op de financiën.
 • Achterwacht, zij heeft een formulier met de naam, de geboortedatum, adres, telefoon en huisarts, tot beschikking. Zodat zij kan handelen bij calamiteiten.
 • Veilig thuis, in het belang van het kind kan het nodig zijn om informatie uit te wisselen bij
  een vermoeden van kindermishandeling.
  De ouders worden vooraf over mijn vermoeden geïnformeerd.


U heeft zelf ook recht op inzage van uw persoonsgegevens.

Gegevens minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De onderstaande bewaartermijnen zijn van toepassing vanaf het moment dat het kind de opvang verlaat en/of de overeenkomst wordt gestopt:

Gegevens ouders:
Volledige naam, overeenkomst/contract, financiele transacties/facturen: 7 jaar wettelijk Adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummers: 2 jaar aanbevolen

Gegevens kind:
Volledige naam: 7 jaar wettelijk
Adresgegevens, geboortedatum, medische/gezondheid gegevens, gegevens ontwikkeling kind: 2 jaar aanbevolen
(dag)boek/overdracht en beeldmateriaal: 1 jaar aanbevolen

Publicatie van foto’s

Voor ik foto’s publiceer op sociaal media, de website of deel via dropbox met de vraagouders. Laat ik een vrijwaringsverklaring toestemming tot publicatie ondertekenen. In dit formulier kunnen de vraagouders aangeven op welke manier ik foto’s mag delen of niet.

Beveiliging

Gastouder Laura neemt de bescherming van uw privacy serieus. Ik bescherm uw persoonsgegevens door de volgende punten: 

 • Een wachtwoord op mijn mobiel en laptop
 • De schriftelijke persoonsgegevens worden bewaard in een gesloten kast met slot.

 • De website (www.gastouderlaura.nl) is in eigen beheer en wordt beveiligd met een

  wachtwoord.

 • Op facebook maak ik gebruik van een zakelijke pagina, deze wordt beveiligd door een

  wachtwoord en is in eigen beheer.

 • Digitale gegevens/facturen zijn opgeslagen op de laptop. Deze is beveiligd met een

  wachtwoord.

 • Dropbox is beveiligd met een wachtwoord en alleen de ouder van het betreffende kind en ik

  kunnen de map openen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aangeven bij mij.
U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht om gegevens te verwijderen, indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt om de gegevens te behouden.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij het aangesloten gastouderbureau.

Wijziging

De tekst van deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld binnen mijn bedrijfsvoering. Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Waar nodig pas ik deze verklaring aan vanwege wetswijzigingen.

Website en cookiegebruik

Op mijn website (www.gastouderlaura.nl) maak ik geen gebruik van cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Contactgegevens

Gastouder Laura
Eigenaar: Laura Hoving
Adres: Zetstee 62 9472VJ Zuidlaren
Email: laura_hoving@live.nl
Website: www.gastouderlaura.nl
Facebook: www.facebook.com/GastouderLaura

Organisatie waar ik mee samenwerk:

 • GOB tweedethuis: Valklaan 7 9648 AK Wildervank 06-45075047 karin@gobtweedethuis.nl

Versie: januari 2023

Interesse in mijn Pedagogisch beleidsplan?

Stuur mij een berichtje, dan stuur ik het bestand via de mail naar u.